بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


پنل های تخصصی بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

بیست‌وهقتمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی دارای دو پنل با عنوان‌ها و محورهای پیشنهادی زیر خواهد بود: :

1- ايمني و امنيت دريانوردي، چالش ها و راه كار ها

- چالش هاي روز دريايي و راه كارهاي برون رفت از آن

- چالش هاي مربوط به امنيت دريانوردي در تنگه هرمز ، خليج فارس ، درياي عمان و درياي سرخ

- نقش منابع انساني دريايي در تقويت ايمني و امنيت دريانوردي

2-مديريت سواحل، محيط زيست و توسعه پايدار دريايي

- چالش هاي ناشي از لازم الاجرا شدن اصلاحيه مربوط به سوخت كم سولفور از اول ژانويه 2020

مسائل مربوط به مراكز دريافت زباله و مديريت آب توازن

- مديريت يك پارچه مناطق ساحلي و دريايي(ICZM-MSP)

- مسائل مربوط به اقتصاد آبي از جمله گردشگري دريايي و ...

3- نقش بنادر و لجستيك بندري در توسعه حمل و نقل دريايي

- نقش بنادر بزرگ و كوچك در توسعه كسب و كار

- چالش هاي عدم استفاده بهينه از ظرفيت بنادر در تجارت فرامرزي كشور

- نقش شهرهاي لجستيكي بندري در رونق توليد

4- بررسي راهكارهاي افزايش توان توليدي و خدمات داخلي در توسعه دريايي