بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشوربخش تصاویر
همایش بیست و ششم

تاریخ ارسال :1397/10/17
نام آلبوم :چهارمین جلسه دبیرخانه هماهنگی همایش‌های دریایی
تعداد عکس :4

تاریخ ارسال :1397/10/18
نام آلبوم :سومین جلسه کمیته اجرایی بیست و ششمین همایش ارگا‌ن‌های دریایی
تعداد عکس :4

همایش بیست و هفتم

تاریخ ارسال :1398/10/22
نام آلبوم :جلسه کمیته اجرایی بیست و هفتمین همایش ارگا‌ن‌های دریایی
تعداد عکس :5